loader image

Pomoc dla sektorów energochłonnych
związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej

Status programu

Prezydent podpisał ustawę  o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Zgodnie z ustawą Rada Ministrów przyjmie Program Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej, który zdefiniuje zasady udzielania wsparcia.
Poniżej przedstawione są wstępne informacje, które mogą ulec zmianie w stosunku do finalnego Programu wsparcia.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Wsparcie publiczne jest oferowane przedsiębiorcy, którzy spełnia wszystkie poniższe warunki:

jest zakładem energochłonnym,

tzn.: jego koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji, oraz minimum jeden z rodzajów prowadzonej przez niego działalności jest wymieniony w założeniach Programu i wygenerował on ponad 50% jego obrotu lub wartości produkcji w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2021 r.;

prowadził działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i przez cały okres kwalifikowalny (1 lutego–31 grudnia 2022 r.) oraz okres referencyjny (1 stycznia–31 grudnia 2021 r.);

nie znajduje się w trudnej sytuacji;

posiada rezydencję podatkową na terenie EOG;

jest zarejestrowany na terytorium RP;

jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w raju podatkowym przez głównego beneficjenta rzeczywistego3;

nie zalega z zapłatą: podatków stanowiących dochód budżetu państwa (z wyjątkiem odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego) i składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem przypadków odroczeniu terminu płatności);

nie jest objęty sankcjami nałożonymi przez UE.

pexels led supermarket 577514

W przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby ubiega się o wyższą kwotę pomocy, dodatkowymi wymogami do spełnienia są:

  • ponoszenie straty z działalności operacyjnej w okresie kwalifikowalnym;
  • wzrost kosztów kwalifikowalnych stanowi co najmniej 50% straty z działalności operacyjnej w okresie kwalifikowalnym.

Wysokość wsparcia.

Podstawowa: 30% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 2 mln euro

Zwiększona: 70% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 80% strat z działalności operacyjnej, ale nie więcej niż 25 mln €

Wysokość pomocy jest obliczana na podstawie kosztów poniesionych na zakup gazu i energii elektrycznej w okresie kwalifikowalnym.

Wysokość pomocy jest obliczana na podstawie kosztów poniesionych na zakup gazu i energii elektrycznej w okresie kwalifikowalnym.

Koszt kwalifikowalny jest równy iloczynowi:

  • liczby nabytych od dostawców zewnętrznych jednostek gazu ziemnego i energii elektrycznej w okresie kwalifikowalnym oraz
  • określonego wzrostu ceny jednostkowej, jaką przedsiębiorstwo płaci za zużytą jednostkę (w zł/MWh), przy czym wzrost ceny oblicza się jako różnicę między:
    – ceną jednostkową płaconą w danym miesiącu w okresie kwalifikowalnym a
    – dwukrotnością ceny jednostkowej płaconej w ujęciu średnim w okresie referencyjnym.

Wzór na wyliczenie kosztów kwalifikowalnych:

wzor

gdzie: ?? oznacza koszty kwalifikowalne, ? ? ? oraz ?? ? oznaczają odpowiednio liczbę jednostek gazu ziemnego oraz liczbę jednostek energii elektrycznej zakupionych w miesiącu i, ??? oraz ??? oznaczają odpowiednio ceny jednostkowe gazu ziemnego i energii elektrycznej, zakupionych przez beneficjenta w miesiącu i, ?? ′21 oraz ??′21 oznaczają odpowiednio średnie ceny jednostkowe gazu ziemnego i energii elektrycznej płacone przez beneficjenta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., i jest indeksem oznaczającym kolejne miesiące, rozpoczynając od lutego 2022 r.

W okresie 1 września–31 grudnia 2022 r. ilość gazu i energii elektrycznej przyjęta do obliczenia kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 70% zużycia beneficjenta w analogicznym okresie w 2021 r.

Jak ubiegać się o pomoc?

Wnioski będą składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ).
Planowane jest, że wniosek wraz z wymaganymi załącznikami będzie trzeba złożyć w formie elektronicznej
w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez NFOŚ.

Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny –
publikacja nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!