loader image

Dig.IT – dotacja ARP na transformację cyfrową MŚP

utworzone przez  | 25 cze, 2024 | Dotacje

Dig.IT to dofinansowanie oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) na transformację cyfrową MŚP, która rezultatem jest wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych. Dotację można przeznaczyć m.in. na zakup lub utworzenie nowoczesnych technologii cyfrowych, sprzętu IT czy szkolenia pracowników.

Maksymalna wartość dotacji to 850 tys. zł. a minimalna kwota, o którą przedsiębiorca może się starać, określono na 150 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a wypłata dotacji ARP będzie w formie refundacji.

Transformacja cyfrowa to jeden z kluczowych kierunków rozwoju firm, dlatego tak istotne jest wdrażanie tych rozwiązań w tym celu. Program Dig.IT ma w tym pomóc firmom z sektora MŚP, które dzięki dotacjom mogą wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku. Wdrożenie transformacji cyfrowej umożliwia także obniżenie kosztów działalności gospodarczej, w tym m.in. poprzez zwiększenie produktywności czy ograniczenie energochłonności.

W ramach Programu Dig.IT przedsiębiorcy MŚP będą mogli otrzymać doradztwo oferowane przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, której eksperci pomogą opracować spersonalizowaną strategię cyfrową.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja firma może wnioskować o dotację ARP na transformację cyfrową w ramach Dig.IT, umów się na bezpłatną konsultację ze specjalistą. Nabór wniosków jest w przygotowaniu, tak aby rozpoczął się w trakcie 2024 roku.

DIG.IT_dotacja ARP_transformacja cyfrowa MŚP

Kto może otrzymać dotację ARP na transformację cyfrową z programu Dig.IT?

Uprawnionymi podmiotami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Dodatkowo, potencjalny wnioskodawca musi spełniać poniższe wymagania:

 • jest przetwórcą przemysłowym (dokonuje fizycznego lub chemicznego przetwarzania surowców/półproduktów w nowy wyrób) lub oferuje usługi produkcyjne (posiadające charakter naprawczy/remontowy/konserwacyjny świadczone na rzecz osób trzecich lub usługi wykonania zabiegu technicznego na przedmiocie dostarczonym przez producenta np. obróbka plastyczna, szlifowanie itp.),
 • zamknął co najmniej 5 pełnych lat obrotowych,
 • średnia roczna wysokość przychodów netto ze sprzedaży z ostatnich 3 lat jest wyższa od wartości wnioskowanej dotacji ARP w ramach Dig.IT,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,
 • posiada dostępny limit pomocy de minimis.

Na co można przeznaczyć dotację ARP na transformację cyfrową z programu Dig.IT?

Transformacja cyfrowa będąca przedmiotem projektu z dotacją ARP musi dotyczyć:

 1. procesu produkcji lub usług produkcyjnych, lub
 2. procesów bezpośrednio je wspierających obejmujących:
  • przygotowanie do produkcji lub usług produkcyjnych (w tym projektowanie, prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja),
  • magazynowanie własnych produktów lub materiałów,
  • transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,
  • kontrolę jakości wyprodukowanych produktów lub usług produkcyjnych,
  • pakowanie,
  • zabezpieczenia infrastruktury IT wykorzystywanej w procesie produkcji lub wsparciu produkcji,
  • sprzedaż własnego produktu lub usługi.

W ramach powyżej wymienionych procesów produkcji, usług produkcyjnych lub procesów bezpośrednio wspierających transformację cyfrową dotacja może być przeznaczona na takie obszary jak:

Automatyzacja procesów i analityka biznesowa

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych

Cyberbezpieczeństwo

Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych

Jakie koszty mogą być sfinansowane dotacją ARP na transformację cyfrową z programu Dig.IT?

Następujące kategorie kosztów będą mogły być sfinansowane dotacją ARP na transformację cyfrową z programu Dig.IT:

Dotacja ARP w ramach Dig.IT pozwala na sfinansowanie kosztów zakupu tzw. wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania (np. ERP, MES czy WMS) wraz z wdrożeniem.

Dotacja ARP w ramach Dig.IT może finansować zlecenie na indywidualne zamówienie prac programistycznych w celu wytworzenia technologii cyfrowych i ich wdrożenia.

W projekcie można ująć koszty usług chmurowych w różnych modelach zarządzania nimi np. SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) czy CSaaS (Cyber Security as a Service).

Zakup niezbędnych środków trwałych jest również możliwy w ramach programu Dig.IT m.in. serwery, routery, switche, szafy rack.

W ramach projektu z dotacją Dotacja ARP w ramach Dig.IT pracownicy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, które zostały zakupione przez firmę.

Zakup materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów (innych niż środki trwałe) może być także ujęty w projekcie z dotacją Dotacja ARP w ramach Dig.IT.

Jakie obszary transformacji cyfrowej są premiowane pod kątem uzyskania dotacji ARP w programie Dig.IT?

W ramach programu Dig.IT premiowane będą projekty, w których przedmiot transformacji cyfrowej dotyczy poniższych obszarów:

Zrównoważony Rozwój Gospodarczy

Redukcja emisji zanieczyszczeń

Optymalizacja zużycia energii

Racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi

Promowanie odnawialnych źródeł energii

Zwiększenie efektywności wykorzystania materiałów i odpadów

Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy:

Automatyzacja niebezpiecznych zadań

Minimalizacja kontaktu z niebezpiecznymi substancjami

Wykorzystanie technologii cyfrowych do monitorowania warunków pracy

Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Usprawnienie Relacji z Klientem:

Rozbudowane opcje zakupów online

Usługi posprzedażowe dostępne zdalnie

Automatyzacja obsługi klienta

Personalizacja oferty

Cyberbezpieczeństwo i technologie wspierające ,,Drogę ku cyfrowej dekadzie”

Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa

Wykorzystanie przetwarzania w chmurze

Analiza dużych zbiorów danych

Implementacja sztucznej inteligencji

Skorzystaj z naszych usług Ulgi podatkowe i dotacje dla firm.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami.

GK

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

i

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Pomoc przy nawiązaniu współpracy z potencjalnymi dostawcami rozwiązań IT 

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.

Zobacz więcej

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!