loader image

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady pozyskania i przetwarzania przez Incentione Doradztwo Podatkowe Grzegorz Kokoszkiewicz danych osobowych:

 • użytkowników strony internetowej;

 • osób zainteresowanych usługami;
 • klientów i ich pracowników;
 • kontrahentów i ich pracowników;
 • oraz osób aplikujących w procesie rekrutacji.

W celu zapewnienia łatwego do zdefiniowania przez osoby zainteresowane sposobów realizowania procesów ochrony danych wrażliwych, przedstawiamy wszelkie informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane dane osobowe oraz w jaki sposób je chronimy.

1. Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Incentione Doradztwo Podatkowe Grzegorz Kokoszkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariana Sengera „Cichego” 4/5, 02-790 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: 8251920529, (zwana dalej: „Incentione” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: g.kokoszkiewicz@incentione.pl lub adres Incentione Doradztwo Podatkowe Grzegorz Kokoszkiewicz, ul. Mariana Sengera „Cichego”, 02-790 Warszawa.

Administrator szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzają naszą Stronę (w tym: wszystkie jej podstrony; dalej łącznie „Strona”).

Jednym z naszych kluczowych obowiązków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisów internetowych.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności odzwierciedla zasady ochrony danych osobowych wynikające z właściwych przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

3. Dane przetwarzane przez administratora

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Incentione przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora wraz ze wskazaniem podstawy prawnej:

 • realizacja usługi newsletter, która obejmuje przesyłanie informacji handlowych – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać chęć uzyskania pozytywnych relacji biznesowych z klientami (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • realizacja usługi newsletter, która obejmuje przesyłanie informacji handlowych – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • organizacja wydarzeń korporacyjnych – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda i/lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który należy uznać chęć uzyskania pozytywnych relacji biznesowych z klientami (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przede wszystkim za pośrednictwem wiadomości elektronicznych – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych i/lub działanie podjęte przez Administratora na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 • realizacja innych form marketingu usług własnych, a w tym także prowadzenie stron internetowych typu Fanpage oraz organizacja promocji i innego rodzaju wydarzeń korporacyjnych – podstawa przetwarzania – Twoja zgoda i/lub niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do realizacji umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b oraz f RODO) – w przypadku przeprowadzenia wydarzeń i działań, dla potrzeb realizacji których niezbędne jest dokonanie istotnych zmian zasad przetwarzania danych osobowych, Administrator skieruje do Ciebie odrębną informację,
 • realizacja umowy z klientem, dostawcą, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną, co dotyczy także realizacji czynności przetwarzania przed zawarciem takiej umowy – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych dla realizacji umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja umowy w związku z Twoim zgłoszeniem do wzięcia udziału w szkoleniu, czy też w innym wydarzeniu korporacyjnym i uczestnictwem w tak opisanym wydarzeniu – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych dla realizacji umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku przeprowadzenia wydarzeń i działań, dla potrzeb realizacji których niezbędne jest dokonanie istotnych zmian zasad przetwarzania danych osobowych, Administrator skieruje do Ciebie odrębną informację,
 • wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. np. obowiązków rachunkowych i podatkowych, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy też obowiązków nakazujących zachowanie tajemnicy zawodowej – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych oraz zatrudnienia – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z KP), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymagalnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku pozyskania danych osobowych w szerszym zakresie (przekazane przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji dane niewymagane przez Administratora) przyjęte zostanie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,
 • realizacja zawartych umów, tj. przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy też reprezentantów realizujących działania na rzecz klientów, dostawców i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie wykonania ww. umów – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • pozyskanie i dalsze przetwarzanie danych jawnych lub widniejących w ogólnodostępnych bazach podmiotów, tj. np. bazy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wyszukanie potencjalnych kontrahentów, tj. przetwarzanie danych osobowych w celu należytego wykonania umów z klientami poprzez poszukiwanie ww. potencjalnych kontrahentów dla klientów Administratora – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ochrony interesów i mienia Administratora oraz ochrona roszczeń własnych, jak i obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • promowanie oferty własnej, jak i oferty partnerów gospodarczych – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • profilowanie w celu dopasowania przesyłanych informacji do potrzeb klienta – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, mając na uwadze okresy przetwarzania danych osobowych wskazane przez przepisy prawa oraz uzasadniony interes Administratora.

5. Prawa udzielających dane osobowe

Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane przez Incentione, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;

 • sprostowania swoich danych osobowych;

 • usunięcia swoich danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jest uprawniona do zgłoszenia żądania realizacji przysługujących jej praw w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem adresu: biuro@incentione.pl. Nie wyłącza to uprawnienia takiej osoby do złożenia żądania w innej formie, która jest akceptowalna i możliwa do udokumentowania przez Administratora. Żądanie podmiotu danych powinno zawsze wskazywać jakich danych osobowych i czynności w zakresie realizacji żądania dotyczy. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest określone precyzyjnie, np. poprzez brak wskazania zakresu danych lub czynności w zakresie realizacji żądania, Administrator zwraca się do podmiotu o sprecyzowanie żądania. W razie gdy żądanie pozostanie niesprecyzowane, Administrator ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania wystarczających informacji od podmiotu danych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo udostępnienia posiadanych przez siebie danych osobowych właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystosują do niego żądanie udzielenia informacji wskazując ku temu podstawę prawną. W takiej sytuacji dane osobowe, które posiada Administrator po dokonaniu analizy przepisów prawa zostaną udostępnione, bądź dojdzie do odmowy udostępnienia informacji.

7. Polityka plików cookies

W trakcie korzystania z strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Wskazane dane mogą być zbierane poprzez pliki cookies. Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony incentione.pl i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z zasobów strony. Stosowane są:

 • niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z dostępnych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji;

 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie;

 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących partnerów.

W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje przeglądarki internetowej. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl, www.allaboutcookies.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies możliwe jest również gromadzenie danych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki.

Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (zwanym dalej „Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji mogą być niedostępne.

Strona korzysta z Usability tools, serwisu analityki internetowej, która używa ciasteczek do przechowywania informacji jak anonimowi, losowo wybrani użytkownicy przechodzą ze strony na stronę (w tym śledzone są ruchy myszy). Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania z serwisu.

8. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może co pewien czas ulegać zmianie. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie.

9. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@incentione.pl oraz pod numerem telefonu +48 519 511 456.

Skontaktuj się ze mną lub zajrzyj na mojego bloga, aby sprawdzić jakie korzyści możesz uzyskać i poznać szczegóły.

Jeżeli nie tego szukałeś, zadzwoń do mnie lub napisz wiadomość, a pomogę rozwiązać Twój problem.