loader image

Kredyt ekologiczny BGK w 2024 roku – kryteria oceny projektów

utworzone przez  | 5 kwi, 2024 | Fundusze UE, Dotacje

Kredyt ekologiczny to dofinansowanie z Funduszy UE w ramach programu FENG 2021-27, z którego mogą skorzystać zarówno MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small and mid cap). Jest to dotacja ukierunkowana na poprawę efektywności energetycznej, w szczególności poprzez zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) już od 25 kwietnia 2024 roku. Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie dotacji!

1 mld 320 mln zł jest dostępne jako dofinansowanie w ramach Kredytu ekologicznego BGK w 2024 roku.

Podstawowe informacje o naborze zostały przedstawione we wcześniejszym wpisie na blogu.

Ważne informacje

  • Budżet naborów wniosków w ramach Kredytu ekologicznego BGK w 2024 roku to 1,32 mld zł.
  • MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (small and mid cap) mogą ubiegać się o dofinansowanie.
  • Spełnienie kryteriów oceny projektów determinuje możliwość uzyskania dofinansowania. 
Kredyt ekologiczny BGK

Kredyt ekologiczny BGK – kryteria oceny projektów – wskazówki ogólne

Pod kątem przygotowania się do możliwości skorzystania z dofinansowania, kluczowe jest zweryfikowanie na wstępie czy przedsiębiorca oraz planowany przez niego projekt inwestycyjny mogą spełnić wymagane kryteria oceny projektów.

Tylko po pozytywnej weryfikacji możliwości realizacji wymagań z kryteriów jest sens rozpocząć prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Poniżej przedstawiam wybrane kryteria z wstępnym omówieniem. W poniższym tekście wskazane są tylko podstawowe wymagania- aby rzetelnie ocenić szanse na uzyskanie dofinansowania, należy zapoznać się z szczegółowymi wymaganiami zawartymi w dokumentacji naboru wniosków, ale także przeanalizować dodatkowe wyjaśnienia oraz wskazówki z konkursu, który był przeprowadzony w 2023 roku. W tym celu pomocna będzie analiza najczęściej zadawanych pytań w ramach Kredytu ekologicznego BGK, o której pisałem w innym wpisie na blogu. Opis poszczególnych kryteriów oceny projektów Kredytu ekologicznego BGK wymienia szczegółowe przesłanki, które będą sprawdzane przez ekspertów. Należy przyjąć, iż każda przesłanka musi być spełniona przez przedsiębiorcy – tylko wówczas mamy pozytywne szanse na uzyskanie dofinansowania.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji możliwości spełnienia kryteriów, zapraszam do kontaktu.

Kredyt ekologiczny BGK – kryteria oceny projektów

Projekt spełnia minimalny próg oszczędności energii

Na podstawie tego kryterium wymagane jest, aby dokument audytu wskazywał, iż planowana inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Poprawność dokumentu audytu oraz zgodność inwestycji z wymogami działania

Inwestycja opisana we wniosku o dofinansowanie i załącznikach w ramach Kredytu ekologicznego BGK musi być związana z poprawą efektywności energetycznej.

Dokument audytu musi zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z dokumentacją naboru wniosków. Dokument audytu musi także odpowiadać zakresowi inwestycji, która jest opisana we wniosku o dofinansowanie.

Kwalifikowalność wydatków

Planowane wydatki kwalifikowane projektu muszą być związane z inwestycją opisaną w dokumencie audytu oraz są niezbędne do jej realizacji.

Planowane wydatki kwalifikowane musza być także zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych określonym w dokumentacji naboru.

Informacje i dane dotyczące wydatków kwalifikowane muszą być spójne, wiarygodne i kompletne.

Projekt jest właściwie przygotowany

W ramach tego kryterium eksperci zweryfikują czy harmonogram projektu pod kątem uzyskania potrzebnych dokumentów administracyjnych jest realny.

We wniosku o dofinansowanie musza być zidentyfikowane i skatalogowane dokumenty administracyjnej potrzebne, aby zrealizować projekt, biorąc pod uwagę jego specyfikę (np. koncesje lub pozwolenia). Istotne jest także poprawne wskazanie podmiotów, które są odpowiedzialne za wydanie danego pozwolenia, koncesji itp.

Wnioskodawca musi posiadać te dokumenty lub zobowiązać się, że je przedłoży w terminach wskazanych w treści wzoru umowy o dofinansowanie.

Jeżeli wybrane dokumenty będą mogły być uzyskane dopiero po przeprowadzeniu inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, przedsiębiorca musi zobowiązać się do ich przedstawienia w odpowiednim terminie.

Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (jeśli dotyczy)

W ramach Kredytu ekologicznego BGK może być udzielana regionalna pomoc inwestycyjna. W takim przypadku przedsiębiorca musi wykazać, iż planowana inwestycja stanowi inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów w zakładzie, w którym będzie realizowana inwestycja.

Planowana inwestycja może kwalifikować się pod kątem uzyskania pomocy horyzontalnej w ramach Kredytu ekologicznego. W takim przypadku niniejsze kryterium nie obowiązuje.

Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu

Podstawowym wymogiem jest, aby zadania i efekty projektu był odzwierciedlone we wskaźnikach produktu i rezultatu opisanych we wniosku o dofinansowanie. Dlatego będzie weryfikowane czy zakres planowanych zadań i wydatków w ramach projektu jest określony za pomocą wskaźników produktu i rezultatu. Dodatkowo, wskaźniki produktu i rezultatu muszą adekwatne dla wnioskowanego wsparcia publicznego. Wskaźniki w projekcie muszą być także spójne, mierzalne, poprawnie określone, obiektywnie weryfikowalne i realne do osiągnięcia. Szczegółowej weryfikacji będą poddane także definicje wskaźników produktu i rezultatu oraz sposób wyliczenia ich wartości docelowych, w tym wskaźników środowiskowych, które są istotne do realizacji kryterium „Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju”.

Inwestycja objęta projektem nie jest związana z rodzajami działalności wykluczonymi z możliwości uzyskania wsparcia

Przedmiot inwestycji nie może być związany z rodzajami działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2021/1058 oraz rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”.

Przedmiot inwestycji nie może dotyczyć inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

Projekt musi spełniać wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 9 ust. 2-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1060.

Projekt jest zgody z Kartą Praw Podstawowych

Projekt musi być zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Wnioskodawca musi uzasadnić we wniosku o dofinansowanie i w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości i zakresie realizacji i oddziaływania projektu, zapewniona zostanie zgodność projektu z wybranymi artykułami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. lub zapewniona zostanie neutralność względem wymienionych artykułów.

Wnioskodawca i projekt nie podlegają wykluczeniu

W odniesieniu do przedsiębiorcą nie zachodzi przesłanka przeniesienia działalności w przypadku udzielenia regionalnej pomoc inwestycyjnej w ramach Kredytu ekologicznego BGK.

Weryfikacji podlega czy przedsiębiorca nie powinien zostać wykluczony z naboru na podstawie sankcji w stosunku do podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Przedsiębiorca może rozpocząć projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Natomiast sporządzenie dokumentu audytu i poniesienie kosztu jego wykonania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie jest rozumiane jako rozpoczęcie projektu.

Skorzystaj z naszych usług Ulgi podatkowe i dotacje dla firm.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami.

GK

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

i

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.

Zobacz więcej

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!