loader image

Dofinansowanie efektywności energetycznej średnich i dużych przedsiębiorstw – nabór w ramach działania FENX.01.01

utworzone przez  | 10 maj, 2024 | Fundusze UE, Inwestycje

Już wkrótce planowane jest uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX.01.01 Efektywność energetyczna) skierowanych do średnich i dużych przedsiębiorstw planujących inwestycje w celu poprawy efektywności energetycznej.

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie wsparcia publicznego na poprawę efektywności energetycznej działalności przedsiębiorców! To może być tylko jeden nabór wniosków dla projektów w ramach tego instrumentu wsparcia.

Ważne informacje

 • Budżet naborów wniosków dla średnich i dużych przedsiębiorstw wynosi 170 mln zł.
 • Finansowanie ze środków publicznych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie efektywności energetycznej_FENX.01.01

Kto może otrzymać dofinansowanie efektywności energetycznej średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach FENX.01.01?

Projekty przedsiębiorców mogą obejmować inwestycje między innymi w celu:

 • modernizacji energetycznej budynków zakładowych (innych niż budynki mieszkalne),
 • podniesienia efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenia efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych,
 • zwiększania efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni (przy czym kotłownie na paliwo inne niż OZE nie mogą być objęte wsparciem), układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
 • instalacji urządzeń OZE z magazynami energii (element dodatkowy w projekcie),
 • instalacji urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego, które są zgodne z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF (element dodatkowy w projekcie).

Zakres działań inwestycji w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytu energetycznego.

Jaka jest wysokość dofinansowania efektywności energetycznej średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach FENX.01.01?

Przedsięwzięcie w zakresie efektywności energetycznej jest finansowane obligatoryjnie w formie pożyczki IF oraz pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych.

Wyjątek stanowią przedsięwzięcia realizowane w formule „project finance” dla których obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF oraz pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dla pozostałych 15 % kosztów kwalifikowanych obowiązuje wymóg udziału środków własnych przedsiębiorcy.

Podstawowe warunki dofinansowania efektywności energetycznej zostały podsumowane w tabeli poniżej.

 

Warunki finansowania Pożyczka IF Pożyczka NFOŚiGW
Rodzaj pożyczki Preferencyjna z premią inwestycyjną (umorzenie) Na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej)
Intensywność dofinansowania

Do 85% kosztów kwalifikowanych;

w przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” do 72,25% kosztów kwalifikowanych

Co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych;

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” co najmniej 12,75% kosztów kwalifikowanych

Umorzenie

Duże przedsiębiorstwa: umorzenie do 30% pożyczki IF;

Średnie przedsiębiorstwa: umorzenie do 49% pożyczki IF

Brak
Oprocentowanie pożyczki

0%

 

Oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str.6);

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane na bieżąco w okresach kwartalnych, pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków

Okres finansowania Nie dłużej niż 15 lat liczone od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty kapitałowej Nie dłużej niż 15 lat liczone od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty kapitałowej
Karencja w spłacie rat kapitałowych Do 12 miesięcy liczone od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (daty zakończenia kwalifikowania wydatków) Do 12 miesięcy liczone od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (daty zakończenia kwalifikowania wydatków)

 

Dodatkowe wymagania dofinansowania efektywności energetycznej średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach FENX.01.01

W przypadku poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 30% (z wyjątkiem zabytków). Dotyczy to projektów/części projektów zawierających komponent w postaci modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach.

W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej linii/procesów technologicznych, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 10%.

Powyższe wartości muszą wynikać z dokumentacji technicznej (audyt energetyczny – ex ante), z której również powinny wynikać rekomendowane rozwiązania pod względem ekonomiczno-technicznym. Dlatego obowiązkowy jest audyt energetyczny ex-ante i audyt expost.

Przyznanie wsparcia publicznego na dany projekt będzie także oceniane między innymi pod kątem:

 • gotowości do realizacji projektu – udokumentowane prawo do gruntów, posiadanie dokumentacji technicznej, projektu budowlanego, pozwolenia na budowę oraz zapewnione finansowanie wkładu własnego;
 • wartości wydatków planowanych do poniesienia ze środków publicznych na jednostkową oszczędność energii pierwotnej;
 • wartości wydatków planowanych do poniesienia ze środków publicznych na redukcję 1 tony CO2.
 • zwiększenia efektywności energetycznej rozumianej jako stopień redukcji zapotrzebowania na energię końcową oraz stopień redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną w odniesieniu do zakresu projektu;
 • ujęcia w projekcie zadań realizujących szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii na rzecz fali renowacji (np. GOZ, elektromobilność, magazynowanie energii, cyfryzacja budynku);
 • ujęcia w projekcie działań związanych z wymianą/modernizacją źródeł ciepła oraz montażem/wymianą/modernizacją instalacji z odzyskiem ciepła wraz z zastosowaniem współpracujących OZE;
 • realizacji projektu w formule ESCO/EPC.

Dodatkowe wymagania oraz kryteria oceny projektów zostaną opublikowane w dokumentacji konkursowej na stronie prowadzonej przez NFOŚIGW w momencie ogłoszenia naboru.

Jak ubiegać się o dofinansowania efektywności energetycznej średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach FENX.01.01?

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW). Podstawowe kroki pod kątem ubiegania się o omawianą dofinansowanie efektywności energetycznej dla przedsiębiorców mogą wyglądać następująco:

 1. Analiza planów i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy na najbliższe lata.
 2. Sprawdzenie czy przedmiot planowanego projektu inwestycyjnego kwalifikuję się w zakres potencjalnego dofinansowania.
 3. Wstępna weryfikacja spełnienia kryteriów oceny projektów oraz innych wymagań w ramach naboru.
 4. Zidentyfikowanie potencjalnie alternatywnych i / lub dodatkowych źródeł wsparcia dla projektu wraz z przedstawieniem wstępnych rekomendacji pod kątem zabezpieczenia innych form wsparcia publicznego.
 5. Zaplanowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji.
 6. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów formalnych.
 7. Monitorowanie statusu wniosku na poszczególnych etapach jego oceny oraz przygotowanie odpowiedzi na uzupełnienia dokumentacji na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.
 8. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania przez cały okres realizacji inwestycji.

Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia korzyści, dzięki omawianemu dofinansowaniu ze środków publicznych. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a także kluczowe jest przygotowanie jak najlepszej dokumentacji aplikacyjnej, gdyż zainteresowanie uzyskaniem wsparcia publicznego jest prawie zawsze większe niż dostępny budżet naboru.

Skorzystaj z naszych usług Ulgi podatkowe i dotacje dla firm.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami.

GK

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

i

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.

Zobacz więcej

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!