loader image

Jak przygotować studium wykonalności GOZ dla projektu w ramach KPO A2.2.1?

utworzone przez  | 19 cze, 2024 | Dotacje

Już od 26 czerwca 2024 roku przedsiębiorcy MŚP będą mogli ubiegać się o dotacje na inwestycje wdrażające technologie i innowacje środowiskowe, w tym związane z GOZ, w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO A2.2.1).

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie do 20 sierpnia 2024 roku, a budżet naborów w ramach KPO A2.2.1 wynosi 325 mln zł.

Projekty MŚP mogą obejmować inwestycje w celu wdrożenia technologii środowiskowych dotyczących:

 • poprawy zarządzania surowcami;
 • zwiększenia efektywności energetycznej;
 • zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Podstawowym dokumentem, który należy przygotować w celu ubiegania się o dotację KPO, jest wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Inwestycji A2.2.1 (wniosek o dofinansowanie). Planowany zakres, rezultaty oraz uzasadnienie przedsięwzięcia mogą być także opisane w studium wykonalności zadań prowadzących do wdrożenia technologii środowiskowych, w tym gospodarki obiegu zamkniętego, nazywanego dalej jako „studium wykonalności GOZ” w ramach KPO A2.2.1.

Studium wykonalności GOZ_KPO A2.2.1

Zakres studium wykonalności GOZ w ramach KPO A2.2.1

Należy zaznaczyć, iż studium wykonalności GOZ w ramach KPO A2.2.1 nie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Nie mniej jednak, koszty związane z przygotowaniem tego dokumentu mogą być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia, pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Studium wykonalności GOZ w ramach KPO A2.2.1 powinno zawierać szereg informacji, które są niezbędne do oceny potencjału projektu. Poniżej przedstawiamy główne obszary, które powinny być uwzględnione w studium:

 • Analiza społeczno-gospodarcza, w tym informacja na temat lokalizacji projektu, charakterystyki otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zakresu prac B+R (jeśli dotyczy), które są niezbędne do realizacji projektu;
 • Analiza instytucjonalno-prawna, w tym opis doświadczenia wnioskodawcy w projektach inwestycyjnych;
 • Analiza wykonalności projektu pod kątem organizacyjnym, prawnym i terminowym;
 • Analiza techniczna i technologiczna, w tym opis techniczny projektu, analiza wykonalności, analiza opcji i wybór optymalnego rozwiązania (technicznego, inwestycyjnego) oraz określenie wskaźników – środowiskowych wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Analiza finansowa, w tym założenia do analizy finansowej i przepływów, określenie wskaźników efektywności finansowej, określenie nakładów inwestycyjnych, określenie właściwego poziomu dofinansowania inwestycji oraz analiza sposobu zapewnienia finansowej trwałości projektu;
 • Plan finansowania projektu, w tym określenie etapów realizacji projektu, terminów tych etapów (kwartalnych) oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych etapów;
 • Ocena efektu ekonomicznego lub środowiskowego dla wnioskodawcy i jego otoczenia z realizacji projektu;
 • Ocena szans powodzenia projektu, ocena zagrożeń związanych z projektem;
 • Mocne i słabe strony projektu oraz analiza wariantów alternatywnych projektu.

Studium wykonalności GOZ w ramach KPO A.2.2.1 a uzasadnienie efektu ekonomicznego lub środowiskowego projektu

W ramach studium wykonalności GOZ należy uzasadnić wystąpienie efektu ekonomicznego lub środowiskowego poprzez wskazanie co najmniej dwóch korzyści spośród poniżej wymienionych, zarówno dla wnioskodawcy jak i jego otoczenia oraz uzasadnić ich osiągnięcie biorąc pod uwagę działania zaplanowane w ramach projektu. Należy wybrać co najmniej 2 korzyści ze wskazanych poniżej:

a) zwiększenie efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych,

b) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

c) bardziej wydajna gospodarka materiałowa,

d) zmniejszenie ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu, w tym ukierunkowanie działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów (Zero Waste),

e) zmniejszenie śladu węglowego, wodnego, środowiskowego,

f) optymalizacja zużycia energii,

g) uniknięcie kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,

h) większe zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej,

i) wprowadzenie rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (Environmental, Social and Governance – ESG), itp.).

Koszt kwalifikowany przygotowania studium wykonalności w ramach KPO A.2.2.1

Koszt przygotowania studium wykonalności nie jest kosztem obowiązkowym w ramach projektu. Należy podkreślić, iż wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może posłużyć się własnymi analizami, nie uwzględniając wśród kosztów projektu kosztu związanego z opracowaniem dedykowanego dla projektu studium wykonalności.

Natomiast w przypadku uwzględnienia kosztu przygotowania studium wykonalności GOZ w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu w ramach KPO A.2.2.1, zakres dokumentu powinien być zgodny z art. 2 pkt 87 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, gdzie wskazano, że

studium wykonalności oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Dlatego w trakcie weryfikacji wniosku w ramach naboru PAPR dokona analizy i sprawdzi czy studium wykonalności GOZ w ramach KPO A2.2.1 spełnia poniższe wymagania:

 • Czy zawiera ocenę i analizę potencjału przedsięwzięcia?
 • Czy zawiera analizę słabych i mocnych stron przedsięwzięcia?
 • Czy zawiera analizę możliwości i zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia?
 • Czy zawiera zasoby niezbędne do realizacji przedsięwzięcia?
 • Czy zawiera analizę oceniającą szanse na powodzenie realizacji przedsięwzięcia?

Pozytywna weryfikacja studium wykonalności przez GOZ przez PARP jest warunkiem kwalifikowalności wydatku poniesionego w związku z przygotowaniem tego dokumentu.

Przygotowanie studium wykonalności GOZ musi nastąpić najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem (decyduje data zapłaty za opracowanie tego dokumentu).

Koszt przygotowania studium wykonalności GOZ musi zostać określony w oparciu o zasadę konkurencyjności albo Prawo Zamówień Publicznych (w zależności od wartości usługi). We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić sposób szacowania dokonanego już zakupu usługi przygotowania studium wykonalności GOZ przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a także wskazać dane z otrzymanych trzech ofert (nazwa oferenta, kwota, termin wykonania) oraz sposób wyboru oferty.

Limit wydatki na przygotowanie studium wykonalności GOZ wynosi maksymalnie do 2% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach KPO A2.2.1.

Studium wykonalności GOZ a wniosek o dofinansowanie w ramach KPOA.2.2.1

Informacje, wnioski i rekomendacje z przygotowanego studium wykonalności GOZ powinny zostać wykorzystane (przeniesione) do wypełnienia odpowiednich części wniosku o dofinansowanie: (1) Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, (2) Potencjał do realizacji przedsięwzięcia, (3) Zasoby finansowe, (4) Schemat zarządzania oraz zasoby kadrowe niezbędne do wdrożenia przedsięwzięcia, (5) Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące przedsięwzięcia, (6) Ryzyka dotyczące przedsięwzięcia oraz (7) Wykonalność przedsięwzięcia.

Zakres przygotowanego studium wykonalności GOZ powinien być także odpowiednio odzwierciedlony w „Analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa”, która jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach KPO A.2.2.1.

W przypadku potrzeby przygotowania profesjonalnego studium wykonalności GOZ dla projektu w ramach KPO A2.2.1, zapraszam do kontaktu.

Skorzystaj z naszych usług Ulgi podatkowe i dotacje dla firm.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami.

GK

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

i

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.

Zobacz więcej

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!