loader image

Kredyt ekologiczny 2024 – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

utworzone przez  | 17 sty, 2024 | Dotacje, Fundusze UE

Ważna informacja

Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorców (MŚP oraz części dużych przedsiębiorców). Kredyt ekologiczny to nawet 80% dofinansowania na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 25 kwietnia 2024 do 25 lipca 2024 roku oraz od 17 października do 30 grudnia 2024 roku.

1 mld 320 mln zł jest dostępne jako dofinansowanie w ramach Kredytu ekologicznego w 2024 roku. Dodatkowe informacje o naborze wniosków znajdziesz na blogu.

Sprawdź poniżej najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców w odniesieniu do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Kredytu ekologicznego. 

Kredyt ekologiczny 2024

Image by creativeart on Freepik

Czy inwestycja może obejmować jedynie termomodernizację budynku?

Tak, termomodernizacja może stanowić jedyny element projektu, jeżeli rekomendacja w tym zakresie wynika z dokumentu audytu. Zakres projektu określany jest na podstawie sporządzonego dokumentu audytu. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu.

Czy instalacja OZE lub wymiana maszyn/urządzeń może być jedynym elementem inwestycji?

Zakres projektu określany jest na podstawie sporządzonego dokumentu audytu. Jeżeli wynika z niego, że termomodernizacja budynku nie jest zasadna (np. budynek jest nowy lub niedawno wyremontowany i spełnia wszystkie normy/wymagania) to projekt może nie obejmować termomodernizacji budynku. W takiej sytuacji projekt może obejmować inne niż termomodernizacja elementy (np. wymiana maszyn/urządzeń na bardziej efektywne energetycznie lub zakup instalacji OZE wytwarzających energię wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy), które będą zgodne z dokumentacją konkursową. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu w ramach Kredytu ekologicznego.

Czy w ramach inwestycji możliwa jest budowa lub rozbudowa budynku lub jego części?

Nie, w projekcie możliwy jest wyłącznie remont lub adaptacja istniejącego budynku w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej.

Czy instalacja OZE może wytwarzać prąd na sprzedaż?

Instalacja OZE może wytwarzać prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy w wymiarze, który odpowiada zapotrzebowaniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Inwestycja związana z instalacją OZE nie może dotyczyć produkcji energii elektrycznej na sprzedaż. Moc instalacji musi być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię.

Czy termomodernizacja budynku administracyjnego jest wydatkiem kwalifikowanym w ramach Kredytu ekologicznego?

Tak, możliwe jest wnioskowanie o uznanie tego wydatku za wydatek kwalifikowalny, o ile jest on własnością wnioskodawcy i jest wykorzystywany przez niego w całości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy istnieją wymogi posiadania uprawnień przez osoby przeprowadzające audyty i przygotowujące dokument audytu?

Nie mamy wymagań dot. posiadania uprawnień przez osoby, które przeprowadzają audyty i przygotowują Dokument audytu. Wnioskodawca odpowiada za wniosek w tym dane które są w nim wykazane.

Co należy zrobić z wymienianymi maszynami i urządzeniami?

Dotychczas wykorzystywane maszyny/urządzenia, które mają być wymienione na nowe (bardziej energooszczędne) nie będą mogły pozostać w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa ani nie będą mogły być wciąż w jakikolwiek sposób używane w przedsiębiorstwie.

Czy mogę wnioskować o dofinansowanie w Kredycie ekologicznym termomodernizacji budynku, w którym prowadzę działalność gospodarczą, ale nie jestem jego właścicielem? Wynajmujący wyraża zgodę, aby najemca przeprowadził termomodernizację.

Termomodernizacja może dotyczyć wynajmowanego przez wnioskodawcę od zewnętrznego podmiotu budynku. Wnioskodawca musi posiadać umowę najmu/dzierżawy nieruchomości na okres obejmujący co najmniej okres realizacji i trwałości projektu (Okres trwałości projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 3 lata, a dla przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps 5 lat. Okres ten rozpoczyna się w dniu wypłaty ostatniej transzy dofinansowania przez BGK). Wnioskodawca bierze na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie trwałości projektu w miejscu jego realizacji i musi być świadomy, że w przypadku ewentualnego zaprzestania możliwości korzystania z budynku (w sytuacji np. wypowiedzenia umowy najmu/dzierżawy) konieczny może być zwrot uzyskanego dofinansowania.

Czy wnioskodawca, który jest właścicielem nieruchomości, którą wynajmuje innemu podmiotowi w celu prowadzenia działalności gospodarczej może wnioskować o dokonanie termomodernizacji budynku?

Beneficjentem realizacji projektu (a więc podmiotem odnoszącym wymierne korzyści związane z realizacją projektu) musi być wnioskodawca a nie podmioty trzecie. W przypadku gdy nieruchomość lub jej część jest wynajmowana podmiotom trzecim korzyści z tytułu realizacji projektu (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30 proc. i co za tym idzie ograniczenie kosztów utrzymania budynku) byłyby odczuwalne przez najemców a nie beneficjenta projektu.

Firma planuje wymienić system ogrzewania na hali oraz zakupić maszynę produkcyjną o mniejszym zużyciu prądu niż obecnie używana. Czy taki projekt można ująć w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w Kredycie ekologicznym?

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej kwalifikowalne są koszty związane z realizacją inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2 pkt. 49a Rozporządzenia 651 – dotyczące zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Muszą Państwo zweryfikować czy planowana inwestycja przewiduje tego rodzaju zmianę.

Jakimi dokładnie dokumentami musi dysponować Wnioskodawca: Audytem energetycznym przedsiębiorstwa, audytem energetycznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audytem efektywności energetycznej czy audytem energetycznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audytem efektywności energetycznej?

Wnioskodawca do wniosku załącza dokument audytu przygotowany zgodnie z wymogami dla Działania. Szczegóły dotyczące wymogów są ujęte w przewodniku dotyczącym sporządzenia dokumentu audytu. Zgodnie z kryteriami wyboru dla Działania, audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obowiązkowym elementem Dokumentu audytu, natomiast audyt efektywności energetycznej jest elementem opcjonalnym.

Przedsiębiorstwo posiada kilka zakładów, a chciałoby objąć projektem tylko jeden zakład (budynek). Czy wskaźnik oszczędności energii pierwotnej 30 proc. odnosi się do konkretnego budynku czy do całego przedsiębiorstwa? W kryteriach wyboru mowa jest o obszarze, czyli budynku a we wskaźniku rezultatu mowa jest o przedsiębiorstwie.

Oszczędność energii pierwotnej na poziomie 30 proc. należy odnosić do obszaru podlegającego zakresowi projektu również w przypadku wskaźnika (np. budynku lub budynków). Tym samym możliwe jest objęcie projektem tylko jednego zakładu (budynku).

Czy można dzierżawić nieruchomość, na której posadowiona byłaby instalacja fotowoltaiczna, z której wyprodukowana energia miałaby być wykorzystywana na potrzeby własne Wnioskodawcy?

Możliwe jest posadowienie instalacji fotowoltaicznej na dzierżawionej nieruchomości w sytuacji, gdy audyt energetyczny nie wykaże konieczności termomodernizacji budynku. Wnioskodawca jest wtedy zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu.

Czy wnioskodawca, który posiada 2 budynki w tej samej miejscowości musi złożyć dwa wnioski w ramach Kredytu Ekologicznego?

Wnioskodawca musi złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, jeżeli budynki nie są posadowione na jednej lub graniczących ze sobą działkach.

Czy w projekcie w Kredycie ekologicznym można łączyć różne rodzaje pomocy publicznej? Np. zakup maszyn z regionalnej pomocy inwestycyjnej i zakup instalacji fotowoltaicznej ze źródła na propagowanie energii z OZE.

W ramach projektu możliwe jest korzystanie z różnych form pomocy, w zależności od rodzaju danego wydatku.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie informacji oraz odpowiedzi na pytanie odnośnie Kredytu ekologicznego dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Skontaktuj się ze mną lub zajrzyj na mojego bloga, aby sprawdzić jakie korzyści możesz uzyskać i poznać szczegóły.

Jeżeli nie tego szukałeś, zadzwoń do mnie lub napisz wiadomość, a pomogę rozwiązać Twój problem.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!