loader image

Kredyt ekologiczny 2024 – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

utworzone przez  | Dotacje, Fundusze UE

Ważna informacja

Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorców (MŚP oraz części dużych przedsiębiorców). Kredyt ekologiczny to nawet 80% dofinansowania na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 25 kwietnia 2024 do 25 lipca 2024 roku oraz od 17 października do 30 grudnia 2024 roku.

1 mld 320 mln zł jest dostępne jako dofinansowanie w ramach Kredytu ekologicznego w 2024 roku. Dodatkowe informacje o naborze wniosków znajdziesz na blogu.

Sprawdź poniżej najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców w odniesieniu do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Kredytu ekologicznego. 

Kredyt ekologiczny 2024

Image by creativeart on Freepik

Czy inwestycja może obejmować jedynie termomodernizację budynku?

Tak, termomodernizacja może stanowić jedyny element projektu, jeżeli rekomendacja w tym zakresie wynika z dokumentu audytu. Zakres projektu określany jest na podstawie sporządzonego dokumentu audytu. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu.

Czy instalacja OZE lub wymiana maszyn/urządzeń może być jedynym elementem inwestycji?

Zakres projektu określany jest na podstawie sporządzonego dokumentu audytu. Jeżeli wynika z niego, że termomodernizacja budynku nie jest zasadna (np. budynek jest nowy lub niedawno wyremontowany i spełnia wszystkie normy/wymagania) to projekt może nie obejmować termomodernizacji budynku. W takiej sytuacji projekt może obejmować inne niż termomodernizacja elementy (np. wymiana maszyn/urządzeń na bardziej efektywne energetycznie lub zakup instalacji OZE wytwarzających energię wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy), które będą zgodne z dokumentacją konkursową. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu w ramach Kredytu ekologicznego.

Czy w ramach inwestycji możliwa jest budowa lub rozbudowa budynku lub jego części?

Nie, w projekcie możliwy jest wyłącznie remont lub adaptacja istniejącego budynku w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej.

Czy instalacja OZE może wytwarzać prąd na sprzedaż?

Instalacja OZE może wytwarzać prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy w wymiarze, który odpowiada zapotrzebowaniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Inwestycja związana z instalacją OZE nie może dotyczyć produkcji energii elektrycznej na sprzedaż. Moc instalacji musi być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię.

Czy termomodernizacja budynku administracyjnego jest wydatkiem kwalifikowanym w ramach Kredytu ekologicznego?

Tak, możliwe jest wnioskowanie o uznanie tego wydatku za wydatek kwalifikowalny, o ile jest on własnością wnioskodawcy i jest wykorzystywany przez niego w całości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy istnieją wymogi posiadania uprawnień przez osoby przeprowadzające audyty i przygotowujące dokument audytu?

Nie mamy wymagań dot. posiadania uprawnień przez osoby, które przeprowadzają audyty i przygotowują Dokument audytu. Wnioskodawca odpowiada za wniosek w tym dane które są w nim wykazane.

Co należy zrobić z wymienianymi maszynami i urządzeniami?

Dotychczas wykorzystywane maszyny/urządzenia, które mają być wymienione na nowe (bardziej energooszczędne) nie będą mogły pozostać w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa ani nie będą mogły być wciąż w jakikolwiek sposób używane w przedsiębiorstwie.

Czy podmiot wynajmujący halę może wziąć udział w konkursie Kredyt ekologiczny i ubiegać się o dotację np. na wymianę/modernizację maszyn + zakup OZE?

Wnioskodawca nie może wnioskować o dofinansowanie na termomodernizację hali, jeśli nie jest jej właścicielem i tylko ją wynajmuje. Aby możliwe było wnioskowanie o dofinansowanie w ramach Kredytu ekologicznego na termomodernizację hali wnioskodawca musi być jej właścicielem. Wnioskodawca może wnioskować o dofinansowanie na wymianę/modernizację maszyn znajdujących się w wynajmowanej hali, jeśli jest ich właścicielem a audyt wykaże, że termomodernizacja hali nie jest wymagana.

Czy wnioskodawca, który jest właścicielem nieruchomości, którą wynajmuje innemu podmiotowi w celu prowadzenia działalności gospodarczej może wnioskować o dokonanie termomodernizacji budynku?

Beneficjentem realizacji projektu (a więc podmiotem odnoszącym wymierne korzyści związane z realizacją projektu) musi być wnioskodawca a nie podmioty trzecie. W przypadku gdy nieruchomość lub jej część jest wynajmowana podmiotom trzecim korzyści z tytułu realizacji projektu (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30 proc. i co za tym idzie ograniczenie kosztów utrzymania budynku) byłyby odczuwalne przez najemców a nie beneficjenta projektu.

Firma planuje wymienić system ogrzewania na hali oraz zakupić maszynę produkcyjną o mniejszym zużyciu prądu niż obecnie używana. Czy taki projekt można ująć w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w Kredycie ekologicznym?

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej kwalifikowalne są koszty związane z realizacją inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2 pkt. 49a Rozporządzenia 651 – dotyczące zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Muszą Państwo zweryfikować czy planowana inwestycja przewiduje tego rodzaju zmianę.

Jakimi dokładnie dokumentami musi dysponować Wnioskodawca: Audytem energetycznym przedsiębiorstwa, audytem energetycznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audytem efektywności energetycznej czy audytem energetycznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audytem efektywności energetycznej?

Wnioskodawca do wniosku załącza dokument audytu przygotowany zgodnie z wymogami dla Działania. Szczegóły dotyczące wymogów są ujęte w przewodniku dotyczącym sporządzenia dokumentu audytu. Zgodnie z kryteriami wyboru dla Działania, audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obowiązkowym elementem Dokumentu audytu, natomiast audyt efektywności energetycznej jest elementem opcjonalnym.

Przedsiębiorstwo posiada kilka zakładów, a chciałoby objąć projektem tylko jeden zakład (budynek). Czy wskaźnik oszczędności energii pierwotnej 30 proc. odnosi się do konkretnego budynku czy do całego przedsiębiorstwa? W kryteriach wyboru mowa jest o obszarze, czyli budynku a we wskaźniku rezultatu mowa jest o przedsiębiorstwie.

Oszczędność energii pierwotnej na poziomie 30 proc. należy odnosić do obszaru podlegającego zakresowi projektu również w przypadku wskaźnika (np. budynku lub budynków). Tym samym możliwe jest objęcie projektem tylko jednego zakładu (budynku).

Czy można dzierżawić nieruchomość, na której posadowiona byłaby instalacja fotowoltaiczna, z której wyprodukowana energia miałaby być wykorzystywana na potrzeby własne Wnioskodawcy?

Możliwe jest posadowienie instalacji fotowoltaicznej na dzierżawionej nieruchomości w sytuacji, gdy audyt energetyczny nie wykaże konieczności termomodernizacji budynku. Wnioskodawca jest wtedy zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu.

Czy wnioskodawca, który posiada 2 budynki w tej samej miejscowości musi złożyć dwa wnioski w ramach Kredytu Ekologicznego?

Wnioskodawca musi złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, jeżeli budynki nie są posadowione na jednej lub graniczących ze sobą działkach.

Czy w projekcie w Kredycie ekologicznym można łączyć różne rodzaje pomocy publicznej? Np. zakup maszyn z regionalnej pomocy inwestycyjnej i zakup instalacji fotowoltaicznej ze źródła na propagowanie energii z OZE.

W ramach projektu możliwe jest korzystanie z różnych form pomocy, w zależności od rodzaju danego wydatku.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie informacji oraz odpowiedzi na pytanie odnośnie Kredytu ekologicznego dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Skontaktuj się ze mną lub zajrzyj na mojego bloga, aby sprawdzić jakie korzyści możesz uzyskać i poznać szczegóły.

Jeżeli nie tego szukałeś, zadzwoń do mnie lub napisz wiadomość, a pomogę rozwiązać Twój problem.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!