loader image

Ulga B+R

Jeżeli zatrudniasz pracowników, którzy opracowują nowe produkty czy usługi, ulepszają właściwości czy funkcjonalności istniejących produktów, a przy okazji ponosisz inne powiązane koszty, jak koszty materiałów i surowców czy współpracy z jednostkami naukowymi, sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową.

Od 1 stycznia 2022 roku koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R mogą być nawet potrójnie odliczone – po raz pierwszy poprzez ujęcie w kosztach podatkowych, a następnie poprzez odliczenie 200% wartości wynagrodzeń od podstawy opodatkowania przedsiębiorcy.

Od 2022 roku przedsiębiorcy mają także możliwość odliczenia ulgi podatkowej B+R od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich), ale tylko w pewnych okolicznościach i przy spełnieniu dodatkowych wymagań. Jest to ulga na innowacyjnych pracowników.

Na podstawie dotychczasowej praktyki organów podatkowych szereg czynności czy projektów przedsiębiorcy może być zakwalifikowane do działalności B+R. W 2020 roku skorzystało z tej ulgi ponad 3200 podatników CIT oraz PIT odliczając od podstawy opodatkowania ponad 3,6 mld zł, dlatego sprawdź czy ten instrument wsparcia jest także dla Ciebie.

Jak wygląda proces uzyskania ulgi B+R?

Analiza: Identyfikacja działalności B+R w organizacji

Koszty: Weryfikacja oraz kalkulacja kosztów kwalifikowanych

Bezpieczeństwo: Uzyskanie interpretacji indywidualnej

Wdrożenie: Opracowanie procedury stosowania ulgi B+R

Oszczędność podatkowa: Rozliczenie ulgi B+R w deklaracji CIT/BR

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Kompleksowa identyfikacja czynności / procesów / projektów, które mogą być zaklasyfikowane do działalności B+R.

Na tej podstawie określamy, czy i w jakim zakresie przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na badania i rozwój.

Szczegółowa analiza kosztów przedsiębiorcy pod kątem kwalifikowalności do ulgi B+R.

Celem jest efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje ulga BR.

Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną w celu wyjaśnienia zasad oraz warunków rozliczenia ulgi podatkowej B+R.

Bezpieczne korzystanie z ulgi B+R przez przedsiębiorcę jest priorytetem.

Opracowanie zasad dokumentowania oraz ewidencjowania wydatków oraz spełnienia innych warunków pod kątem korzystania z ulgi podatkowej.

Zaproponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz praktyków organów podatkowych.

Przygotowanie procedury kalkulacji i rozliczania ulgi B+R.

Na podstawie procedury przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie korzystać z ulgi B+R w kolejnych latach.

Przewagi doradcy

Specjalizacja w zakresie ulgi B+R – od 2016 roku pomagam przedsiębiorcom w korzystaniu z ulgi B+R. Zrealizowałem kilkadziesiąt projektów w zakresie ulgi B+R oraz powiązanych zagadnień w różnych branżach.

Audyt organizacji - przeprowadzam wizję lokalną w przedsiębiorstwie wraz z wywiadami w działach technicznych, aby zidentyfikować wszystkie działania oraz projekty B+R.

Kompleksowa analiza pod kątem zastosowania wszystkich dostępnych form wsparcia w formie dotacji oraz ulg podatkowych.

Wspieram przedsiębiorców przez cały proces uzyskania ulgi od identyfikacji B+R w organizacji aż po wsparcie podczas kontroli.

Najczęściej zadawane pytania

Jest to ulga podatkowa, który pozwala podatnikom CIT i PIT dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową, a w rezultacie obniżyć należny podatek dochodowy.

Z ulgi B+R może skorzystać każdy przedsiębiorca płacący podatek dochodowy w Polsce – niezależnie od formy prawnej spółki oraz branży, którą reprezentuje.

Każda działalność związana z tworzeniem nowych produktów czy usług, ale również ulepszaniem produktów już istniejących, może kwalifikować się od ulgi B+R.

Wyodrębnienie działu B+R nie jest niewymagane.

Tak, ulga B+R jest komplementarna wraz z dotacjami, a to oznacza, iż możliwe jest rozliczanie wkładu własnego, czyli części wydatków pokrytych ze środków własnych przedsiębiorcy, dla celów ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna nie jest wymaga ustawowo, ale doświadczenie wskazuje, iż organy podatkowe sprawdzają, czy podatnik posiada interpretację.

Sprawdź, czy przysługuje Ci ulga na badania i rozwój.

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.