Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/grudzien/incentione.pl/wp-content/plugins/gutenberg/lib/compat/wordpress-6.6/resolve-patterns.php on line 69
Pomoc dla przemysłu energochłonnego w 2023 roku
loader image

Pomoc dla przemysłu energochłonnego w 2023 roku

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023” przyjęty przez Radę Ministrów

Już wkrótce będzie składać wnioski w ramach programu bezzwrotnych dopłat dla przedsiębiorstw z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Budżet programu to 5,5 mld zł. W dniu 8 sierpnia Rada Ministów przyjęła uchwałę w  sprawie akceptacji  Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w wysokości do 4 mln euro, a w przypadku spełnienia dodatkowych warunków w wysokości do 20 mln euro.

Program w zakresie pomocy dla przemysłu energochłonnego w 2023 roku umożliwia uzyskanie rekompensaty przez przedsiębiorców z szerokiego zakresu branż, w tym z sektora żywności, motoryzacyjnego czy mebli. Jest to jedna z kluczowych zmian w stosunku do pierwszego programu wsparcia w odniesieniu do 2022 roku.  W ramach pierwszego konkursu 195 przedsiębiorców otrzymało pomoc publiczną o łącznej wartości ponad 2,3 mld PLN.

Poniżej przedstawione są kluczowe informacje w zakresie Programu wsparcia.

Planowany start naboru wniosków o pomoc dla przemysłu energochłonnego to wrzesień 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Krótki termin trwania naboru powodują, że prace przygotowawcze do wnioskowania należy rozpocząć niezwłocznie.

Kto może ubiegać się o pomoc dla przemysłu energochłonnego w 2023 roku?

Wsparcie publiczne jest oferowane przedsiębiorcy, którzy spełnia wszystkie poniższe warunki:

Warunek energochłonności:

poniesione koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 roku wynosiły co najmniej 3% wartości produkcji w bieżących cenach bazowych w tamtym okresie;

Wyższe koszty energii:

Wzrost cen energii elektrycznej bądź gazu ziemnego wyniósł co najmniej 50% porównując poszczególne okresy 2023 r. w odniesieniu do 2021 roku;

Przedmiot działalności:

prowadzenie przeważającej działalności gospodarczej w jednej lub wielu podklasach PKD z sekcji B (Górnictwo i wydobywanie) lub C (Przetwórstwo przemysłowe) w trakcie ostatniego zamkniętego roku obrotowego – czyli rozszerzenie Programu na nowe branże (np. żywność, motoryzacja, meble);

Działalność na terytorium Polski:

wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień złożenia wniosku i wykonywał ją przez cały okrese wnioskowany, a także przez co najmniej jeden miesiąc okresu referencyjnego (1 stycznia–31 grudnia 2021 r.);

nie znajduje się w likwidacji albo upadłości na podstawie prawa polskiego;

nie zalega z zapłatą: podatków stanowiących dochód budżetu państwa (z wyjątkiem odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego) i składek na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem przypadków odroczeniu terminu płatności);

nie jest objęty sankcjami nałożonymi przez UE.

Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku

W przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby ubiegać się o wyższą kwotę pomocy w wysokości do 20 mln euro, dodatkowymi wymogami do spełnienia są:

  • Osiągniecie łącznie co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej w wybranych branżach wskazanych w Programie (m.in. produkcja cukru, produkcja nawozów azotowych, produkcja cementu) w ostatnim zamkniętym roku rozliczeniowym;
  • Przedstawienie do końca pierwszego kwartału 2024 r. planu inwestycji w poprawę efektywności energetycznej, opracowanego na podstawie audytu energetycznego, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy;
  • Po uwzględnieniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie, wskaźnik EBITDA beneficjenta za 2023 r. nie może przekraczać 70% swojej wartości za rok 2021.

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uprawnionych do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, pomoc będzie mogła dotyczyć wyłącznie kosztów zakupu gazu ziemnego. 

 

Pomoc dla przemysłu energochłonnego w 2023 roku – wysokość wsparcia

Podstawowa: 50% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 4 mln euro

Zwiększona: 40% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 20 mln €

Wysokość pomocy dla przemysłu energochłonnego w 2023 roku jest obliczana na podstawie kosztów poniesionych na zakup gazu i energii elektrycznej w okresie kwalifikowalnym.

Koszty kwalifikowane stanowi część kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego (w tym skroplonego gazu ziemnego) lub energii elektrycznej w okresie wnioskowanym, obliczana według następującego wzoru:

 Wzór – kliknij tutaj

Kalkulacja kosztów kwalifikowanych stanowi iloczyn nadwyżki średniej ceny netto danego okresu miesięcznego w 2023 r. za jednostkę odpowiednio energii elektrycznej i gazu ziemnego, nabytą od dostawcy zewnętrznego, powyżej 150% średniej ceny płaconej w 2021 r. oraz ilość odpowiednio energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytą od dostawców zewnętrznych i zużytą przez wnioskodawcę w danym okresie miesięcznego w 2023 r.

Ilość gazu i energii elektrycznej przyjęta do obliczenia kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 70% zużycia energii pochodzącej z danego nośnika przez wnioskodawcę w analogicznym okresie w 2021 r.

Jak ubiegać się o pomoc dla przemysłu energochłonnego w 2023 roku?

Wnioski będą składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ). Rozpoczęcie naboru zaplanowano na wrzesień 2023 roku.

Planowane jest, że wniosek wraz z wymaganymi załącznikami będzie trzeba złożyć w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez NFOŚ.

Wnioski będą składane za trzy rozdzielne okresy:

1) pierwszy okres wnioskowany, tj. okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.,

2) drugi okres wnioskowany, tj. okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.,

3) trzeci okres wnioskowany, tj. okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!