loader image

Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem wsparcia inwestycji przedsiębiorców. W każdej lokalizacji w Polsce przedsiębiorca może ubiegać się o decyzję o wsparciu i zwolnienie podatkowe w związku z planowaną nową inwestycją przy założeniu spełnienia określonych kryteriów oraz wymagań. Nawet do 70% poniesionych wydatków inwestycyjnych może przedsiębiorca odzyskać w formie niezapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych czy fizycznych.

 

Zakres nowej inwestycji

Zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest udzielane jako wsparcie nowej inwestycji, która jest zdefiniowana w następujący sposób w przepisach prawnych.

1. Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
utworzeniem nowego zakładu zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
2. Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą.

 

Bardzo ważne jest, iż przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie podatkowe tylko w odniesieniu do nierozpoczętej inwestycji. Rozpoczęcie projektu inwestycyjnego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o wsparciu przekreśla szansę na uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego w tym zakresie. Dlatego istotne jest, aby odpowiednio wcześniej zaplanować proces ubiegania się decyzję o wsparciu i zwolnienie podatkowe.

 

Korzyści dla przedsiębiorcy w Polskiej Strefie Inwestycji

Przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia podatkowego na nową inwestycję, którego maksymalna wartość jest kalkulowana jako iloczyn wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy) oraz intensywności pomocy regionalnej zgodnie z obowiązującą mapą pomocy regionalnej, o której piszę w innym wpisie na blogu.

Przykładowo, nowa inwestycja o wartości 10 mln zł realizowana przez średniego przedsiębiorcy w woj. lubelskim (60% intensywność pomocy regionalnej) oznacza możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w wysokości 6 mln zł (nominalnie), co stanowi wartość niezapłaconego podatku dochodowego, w okresie ważności decyzji o wsparciu.

 

Kryteria Polskiej Strefy Inwestycji

Zwolnienie podatkowe jest udzielane na podstawie decyzji o wsparciu, której uzyskanie jest możliwe pod warunkiem spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych oceny projektu inwestycyjnego.

 

Kryteria ilościowe są to minimalne wartości kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Ich wartość jest uzależniona od lokalizacji inwestycji, kategorii przedsiębiorcy oraz sektora działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją.

Kategoria przedsiębiorcy Sektor przemysłu Sektor nowoczesnych usług
Duży od 5 do 100 mln zł od 0,25 do 5 mln zł
Średni od 0,5 do 10 mln zł
Mały od 0,5 do 5 mln zł
Mikro od 0,2 do 2 mln zł

 

W przypadku rozważania inwestycji w danej lokalizacji należy sprawdzić jaki dokładnie jest minimalny poziom kosztów kwalifikowanych, gdyż od tego zależy możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego.

Kryteria jakościowe to lista 14 kryteriów podzielony na dwie kategorie.

Kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego Kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego
1. Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycje w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju lub zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacji inwestycji Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia (dla inwestycji z sektora usług)
2. Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia (dla inwestycji z sektora przemysłu)
3. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej Prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko
4. Tworzenie powiązań regionalnych Zlokalizowanie inwestycji:

1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze

lub

2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1,

lub

3) w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1, lub

4) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju (z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa)

5. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego (dla inwestycji z sektora przemysłu) Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
6. Posiadanie statusu MŚP Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
7. Robotyzacja i automatyzacja procesów
8. Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii

 

Pod kątem uzyskania decyzji o wsparciu oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego wystarczy, iż przedsiębiorca spełni od 4 do 6 kryteriów, w zależności od lokalizacji, ale przynajmniej po 1 kryterium z kategorii zrównoważony rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój społeczny.

Liczba kryteriów do spełnienia Lokalizacja inwestycji
4 Województwo lub podregion:

 • warmińsko-mazurskie
 • podlaskie
 • lubelskie
 • podkarpackie
 • świętokrzyskie
 • podregion siedlecki
5 Województwo lub region:

 • zachodniopomorskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • opolskie
 • region mazowiecki regionalny (z wył. podregionu siedleckiego)
6 Województwo:

 • pomorskie
 • wielkopolskie
 • dolnośląskie
 • śląskie

Polska Strefa Inwestycji: Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane, które stanowią podstawę do spełnienia kryterium ilościowego oraz kalkulacji zwolnienia podatkowego, obejmują wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy.

 

Podstawowe kategorie wydatków inwestycyjnych podsumowałem poniżej:

 • nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych przedsiębiorcy oraz wprowadzone do rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli — pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 3 lub 5 lat (w przypadku dużych przedsiębiorców) od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji
 • nabycia w formie leasingu finansowego innych środków trwałych niż grunty, budynki i budowle

Podkreślenia wymaga, iż cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, co pozwala na uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych wydatków, które mogą być kapitalizowane do wartości początkowej środka trwałego zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi oraz wykładnią tych przepisów.

 

Alternatywnie, koszty kwalifikowane mogą być liczone jako dwuletnie koszty pracy poniesione przez przedsiębiorcę na zatrudnienie nowych pracowników (na podstawie umów o prace) w związku z realizacją nowej inwestycji. W tym wypadku koszty kwalifikowane dotyczą kosztów operacyjnych w zakresie wynagrodzeń oraz obciążeń na ubezpieczenie społeczne ponoszonych przez pracodawcę. Ta podstawa do spełnienia kryterium ilościowego oraz kalkulacji zwolnienia podatkowego jest stosowana przed przedsiębiorców świadczących usługi nowoczesne, w przypadku których koszty wynagrodzeń zazwyczaj znacznie przewyższają wydatki inwestycyjne.

Jest jeszcze szereg dodatkowych warunków do spełnienia przez przedsiębiorcę pod kątem kwalifikowania wydatków, ale szczegółowo omówię te zagadnienia w innym wpisie na blogu.

 

Jak skorzystać z ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji?

Uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego oraz skorzystanie tej korzyści podatkowej w przyszłości wymaga odpowiedniego przygotowania już na wstępie całego procesu. Przedstawiam główne kroki, które należałoby podjąć, aby uzyskać oszczędność podatkową na nową inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

 1. Analiza planowanych działań inwestycyjnych w perspektywie kilku lat pod kątem spełnienia przesłanek nowej inwestycji i oceny możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego.
 2. Weryfikacja możliwości spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych, a także innych warunków wymaganych przez przedsiębiorców.
 3. Analiza zakresu działalności gospodarczej, z której dochód mógłby być zwolniony: przedmiot działalności określony poprzez PKWiU, zastosowanie zwolnienia do dochodu wygenerowanego przez projekt inwestycyjny bądź do dochodu działalności całego zakładu.
 4. Przygotowanie aplikacji o wydanie decyzji o wsparciu zgodnie z przepisami prawnymi oraz z uwzględnieniem praktyki instytucji publicznych oraz podejścia organów podatkowych do weryfikacji korzystania ze zwolnienia podatkowego.
 5. Uzyskanie decyzji o wsparciu i realizacja inwestycji.
 6. Określenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego zgodnie z przepisami prawnymi oraz praktyką organów podatkowych.
 7. Przygotowanie metodologii kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie decyzji o wsparciu.
 8. Rozliczenie zwolnienia podatkowego w ramach rocznej deklaracji podatkowej.

W praktyce nie jest to już aż tak klarowne, jak może wydawać się na pierwszy rzut oka. Na każdym kroku mogą wystąpić „pułapki”, których lepiej uniknąć — im wcześniej, tym lepiej. Gdyby pojawił się jakiś problem, to zapraszam do kontaktu.