loader image

Dofinansowanie OZE w zakresie biogazu oraz biometanu dla przedsiębiorców w 2024 roku

utworzone przez  | Dotacje, Inwestycje

Ważna informacja

Już wkrótce przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje OZE w zakresie biogazu oraz biometanu. W najbliższym naborze wniosków przeznaczono 300 mln PLN jako wsparcie publiczne dla przedsiębiorców.

Biogaz oraz biometan – nawet 65% dofinansowania na inwestycje OZE

Omawiane wsparcie publiczne jest dostępne w ramach programu FEnIKS 2021-27, z którego mogą skorzystać zarówno MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Jest to wsparcie publiczne na inwestycje w zakresie instalacji OZE do wytwarzania biometanu.

Nabór wniosków będzie przeprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie dotacji! 300 mln zł jest dostępne jako dofinansowanie w ramach najbliższego naboru wniosku w 2024 roku. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 31 stycznia 2024 do 12 kwietnia 2024 roku.

Dofinansowanie OZE w zakresie biogazu oraz biometanu

Kto może skorzystać z dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się MŚP oraz duże przedsiębiorstwa z całej Polski.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

Przykładowe typu projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

  • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu (w tym instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu oraz instalacji oczyszczania biogazu do postaci biometanu, z magazynami biogazu i biometanu) wraz z przyłączeniem do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych);
  • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Na jakie wsparcie można liczyć w ramach dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

Intensywność wsparcia (% od wartości kosztów kwalifikowanych) w przypadku inwestycji w produkcję OZE nie może przekraczać: 65% – dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, 55% – dla średniego przedsiębiorcy oraz 45% – dla dużego przedsiębiorcy. Za koszty kwalifikowalne uznaje się całkowity koszt inwestycji z uwzględnieniem wymagań wynikających z wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

W najbliższym naborze wniosków przeznaczono 300 mln PLN jako wsparcie publiczne dla przedsiębiorców.

Jakie są kluczowe wymagania dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

Pomoc inwestycyjną przyznaje się na moce nowo zainstalowane lub odnowione.

W ramach naboru wniosków przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy powyżej 0,5 MWe energii elektrycznej i / lub powyżej 0,5 MWth energii cieplnej. Wskazane poziomy dotyczą sumarycznej mocy wszystkich instalacji wchodzących w skład projektu.

W przypadku projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowe zasady zostaną określone w dokumentacji naboru wniosków, która zostanie opublikowana na stronie internetowej NFOSiGW.

Jak ubiegać się o dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

Podstawowe kroki pod kątem ubiegania się o omawiane dofinansowanie może wyglądać następująco:

1. Analiza planów i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy na najbliższe lata.

2. Sprawdzenie czy przedmiot planowanego projektu inwestycyjnego kwalifikuję się w zakres potencjalnego dofinansowania.

3. Wstępna weryfikacja spełnienia kryteriów oceny projektów oraz innych wymagań w ramach naboru.

4. Zidentyfikowanie potencjalnie alternatywnych i / lub dodatkowych źródeł wsparcia dla projektu wraz z przedstawieniem wstępnych rekomendacji pod kątem zabezpieczenia innych form wsparcia publicznego.

5. Zaplanowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji.

6. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów formalnych.

7. Monitorowanie statusu wniosku na poszczególnych etapach jego oceny oraz przygotowanie odpowiedzi na uzupełnienia dokumentacji na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.

8. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania przez cały okres realizacji inwestycji.

Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia korzyści, dzięki omawianemu dofinansowaniu ze środków publicznych. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a także kluczowe jest przygotowanie jak najlepszej dokumentacji aplikacyjnej, gdyż zainteresowanie uzyskaniem wsparcia publicznego jest zawsze większe niż dostępny budżet naboru. W takich okolicznościach zapraszam do kontaktu w celu sprawdzenia możliwości uzyskania wsparcia publicznego oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na robotyzację. Poniesione koszty kwalifikowane mogą być dodatkowo obniżone od podstawy opodatkowania, a dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje oszczędności podatkowe.

czytaj dalej