loader image

Dofinansowanie OZE w zakresie biogazu oraz biometanu dla przedsiębiorców w 2024 roku

utworzone przez  | 11 sty, 2024 | Dotacje, Inwestycje

Ważna informacja

Już wkrótce przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje OZE w zakresie biogazu oraz biometanu. W najbliższym naborze wniosków przeznaczono 300 mln PLN jako wsparcie publiczne dla przedsiębiorców.

Biogaz oraz biometan – nawet 65% dofinansowania na inwestycje OZE

Omawiane wsparcie publiczne jest dostępne w ramach programu FEnIKS 2021-27, z którego mogą skorzystać zarówno MŚP jak i duże przedsiębiorstwa. Jest to wsparcie publiczne na inwestycje w zakresie instalacji OZE do wytwarzania biometanu.

Nabór wniosków będzie przeprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie dotacji! 300 mln zł jest dostępne jako dofinansowanie w ramach najbliższego naboru wniosku w 2024 roku. 

Dofinansowanie OZE w zakresie biogazu oraz biometanu

Kto może skorzystać z dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się MŚP oraz duże przedsiębiorstwa z całej Polski.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

Przykładowe typu projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

A) Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu (w tym instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu oraz instalacji oczyszczania biogazu do postaci biometanu, z magazynami biogazu i biometanu) wraz z przyłączeniem do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych);

B) Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Na jakie wsparcie można liczyć w ramach dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt A) powyżej maksymalne łączne dofinansowanie ze środków EFRR (pożyczka+dotacja) wynosi nie więcej niż 50 mln zł,

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt B) powyżej maksymalne łączne dofinansowanie ze środków EFRR (pożyczka+dotacja) wynosi nie więcej niż 40 mln zł.

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia realizowane w formule „project finance” dla których obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dla pozostałych 15 % kosztów kwalifikowanych obowiązuje wymóg udziału środków własnych odbiorcy ostatecznego wsparcia.

W najbliższym naborze wniosków przeznaczono 300 mln PLN jako wsparcie publiczne dla przedsiębiorców (po 150 mln PLN na przedsiewzięcia wymienione w punktach A) i B) powyżej).

Warunki dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu

Warunki finansowania Dotacja IF Pożyczka IF Pożyczka NFOŚiGW
Rodzaj pożyczki Dotacja Preferencyjna z premią inwestycyjną (umorzenie) Na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej)
Intensywność dofinansowania Do 49% dofinansowania tj. do 39,06% kosztów kwalifikowanych Co najmniej 51% dofinansowania tj. 40,65% kosztów kwalifikowanych Co najmniej 20,29% kosztów kwalifikowanych
Umorzenie  Nie dotyczy Brak Brak
Oprocentowanie pożyczki Nie dotyczy 0%

Oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str.6);

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane na bieżąco w okresach kwartalnych, pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków

Okres finansowania Nie dotyczy Nie dłużej niż 15 lat liczone od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty kapitałowej Nie dłużej niż 15 lat liczone od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty kapitałowej
Karencja w spłacie rat kapitałowych Nie dotyczy Do 12 miesięcy liczone od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (daty zakończenia kwalifikowania wydatków) Do 12 miesięcy liczone od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (daty zakończenia kwalifikowania wydatków)

 

Jakie są kluczowe wymagania dofinansowania OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

Pomoc inwestycyjną przyznaje się na moce nowo zainstalowane lub odnowione.

W ramach naboru wniosków przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy powyżej 0,5 MWe energii elektrycznej i / lub powyżej 0,5 MWth energii cieplnej. Wskazane poziomy dotyczą sumarycznej mocy wszystkich instalacji wchodzących w skład projektu.

W przypadku projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowe zasady zostaną określone w dokumentacji naboru wniosków, która zostanie opublikowana na stronie internetowej NFOSiGW.

Jakie są ubiegać o dofinansowanie OZE w zakresie biogazu oraz biometanu?

Nabór wniosków będzie prowadzony przez NFOŚiGW. Podstawowe kroki pod kątem ubiegania się o omawianą dofinansowanie OZE w w zakresie biogazu oraz biometanu mogą wyglądać następująco:

  1. Analiza planów i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy na najbliższe lata.
  2. Sprawdzenie czy przedmiot planowanego projektu inwestycyjnego kwalifikuję się w zakres potencjalnego dofinansowania.
  3. Wstępna weryfikacja spełnienia kryteriów oceny projektów oraz innych wymagań w ramach naboru.
  4. Zidentyfikowanie potencjalnie alternatywnych i / lub dodatkowych źródeł wsparcia dla projektu wraz z przedstawieniem wstępnych rekomendacji pod kątem zabezpieczenia innych form wsparcia publicznego.
  5. Zaplanowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji.
  6. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów formalnych.
  7. Monitorowanie statusu wniosku na poszczególnych etapach jego oceny oraz przygotowanie odpowiedzi na uzupełnienia dokumentacji na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.
  8. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania przez cały okres realizacji inwestycji.

Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia korzyści, dzięki omawianemu dofinansowaniu ze środków publicznych. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a także kluczowe jest przygotowanie jak najlepszej dokumentacji aplikacyjnej, gdyż zainteresowanie uzyskaniem wsparcia publicznego jest prawie zawsze większe niż dostępny budżet naboru.

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

i

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami.

GK

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!