loader image

Dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury w 2024 roku

utworzone przez  | 20 lut, 2024 | Dotacje

Ważna informacja

Od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku trwa nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP) z całej Polski prowadzących działalność w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura. Otrzymaj do 540 tys. zł dotacji na rozwój firmy.

Dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury to nawet 90% dofinansowania na inwestycje w zakresie unowocześniania lub dywersyfikacji działalności

Dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, z którego mogą skorzystać MŚP z całej Polski prowadzące działalność w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura. Nabór wniosków będzie przeprowadzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie dotacji! Prawie 1,2 mld zł będzie dostępne jako dofinansowanie dla przedsiębiorców z sektora HoReCA w 2024 roku. Szacuje się, iż nawet 3,8 tys. przedsiębiorców może skorzystać z dofinansowania.

Nabór wniosków potrwa od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

Uwaga! Nabór może zostać skrócony, w pewnych okolicznościach.

Dotacje dla branż HoReCa, turystyka i kultura

Kto może otrzymać dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury?

O dofinansowanie mogą się ubiegać MŚP z całej Polski prowadzące działalność w sektorach (wpis do właściwego rejestru): hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura w ramach wybranych kodów PKD:

ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe);

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów);

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);

WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego);

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury?

Dotacja może być wykorzystana na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności (różnicowanie asortymentu produktów lub usług), w szczególności na:

  • budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i bazy usługowej;
  • zakup środków trwałych;
  • roboty budowlane;
  • inwestycje w OZE, zmniejszenie odpadów i zużycia energii (tzw. „zielona” transformacja);
  • zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (oprogramowanie, automatyzacja);
  • szkolenia dla pracowników (np. związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem).

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorca MŚP nadal musi prowadzić działalność w sektorach HoReCa, turystyka lub kultura (w ramach kodów PKD wymienionych powyżej).

Na jakie wsparcie można liczyć w ramach dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi do 90% kosztów netto (podatek VAT nie podlega dofinansowaniu).

Maksymalna wartość netto inwestycji to 600 tys. PLN. Maksymalna wartość dotacji dla HoReCA wynosi 540 tys. PLN.

Wsparcie jest wyłącznie w formie refundacji (brak zaliczek). Rozliczenie dofinansowania odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych poniesionych wydatków, 

Łączna kwota wsparcia, która planowana jest do rozdysponowania w ramach naboru wniosków, to prawie 1,2 mld złotych!

Jakie są kluczowe wymagania dotacji dla HoReCa, turystyki i kultury?

Przedsiębiorca musi wykazać spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w roku 2021 lub 2020, liczonych rok do roku – czyli w 2021 r. względem 2020 roku lub w 2020 r. względem 2019 r.

Realizacja inwestycji finansowanej z dotacji nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a najpóźniej może być zakończona do 31 stycznia 2026 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację projektu. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie dotacji dla HoReCA jest również również spełnienie kryteriów wielkości przedsiębiorstwa (MŚP) oraz możliwość uzyskania pomocy de minimis (której łączna wartość od 2024 r. nie może przekroczyć 300 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat).

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek.

Wnioskodawcy składają wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na dedykowanej stronie LSI.

Dodatkowe wymagania oraz kryteria oceny projektów są udostępnione w dokumentacji konkursowej na stronie PARP.

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

i

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Zaprojektowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie zgodnie z wymogami konkursowymi KPO A.1.2.1 dla branży HoReCa

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Cena usługi

Wynagrodzenie stałe:

3000,00 PLN netto

Wynagrodzenie jest należne po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Wynagrodzenie za rezultat:

4% netto od przyznanej dotacji + VAT

Wynagrodzenie za rezultat wynosi nie mniej niż 15 000 PLN netto + VAT.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy?

Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

Pomagam przedsiebiorcom od kilkunastu lat w ubieganiu sie oraz korzystaniu z dotacji oraz ulg podatkowych.

Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami (PSM, Agile PM).

GK

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!