Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/arlekpl/grudzien/incentione.pl/wp-content/plugins/gutenberg/lib/compat/wordpress-6.6/resolve-patterns.php on line 69
Dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury w 2024 roku | Incentione.pl
loader image

Dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury w 2024 roku

utworzone przez  | 20 lut, 2024 | Dotacje

Ważna informacja

Już wkrótce startuje nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP) z całej Polski prowadzących działalność w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura. Otrzymaj do 540 tys. zł dotacji na rozwój firmy.

Dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury to nawet 90% dofinansowania na inwestycje w zakresie unowocześniania lub dywersyfikacji działalności

Dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, z którego mogą skorzystać MŚP z całej Polski prowadzące działalność w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura. Nabór wniosków będzie przeprowadzany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie dotacji! Prawie 1,2 mld zł będzie dostępne jako dofinansowanie dla przedsiębiorców z sektora HoReCA w 2024 roku. Szacuje się, iż nawet 3,8 tys. przedsiębiorców może skorzystać z dofinansowania.

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków to marzec / kwiecień 2024 roku.

Dotacje dla branż HoReCa, turystyka i kultura

Kto może otrzymać dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury?

O dofinansowanie mogą się ubiegać MŚP z całej Polski prowadzące działalność w sektorach (wpis do właściwego rejestru): hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura w ramach wybranych kodów PKD:

ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe);

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów);

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);

WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego);

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury?

Dotacja może być wykorzystana na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności (różnicowanie asortymentu produktów lub usług), w szczególności na:

    • budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i bazy usługowej;
    • zakup środków trwałych;
    • inwestycje w OZE, zmniejszenie odpadów i zużycia energii (tzw. „zielona” transformacja);
    • zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (oprogramowanie, automatyzacja);
    • szkolenia dla pracowników (np. związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem).

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorca MŚP nadal musi prowadzić działalność w sektorach HoReCa, turystyka lub kultura (w ramach kodów PKD wymienionych powyżej).

Na jakie wsparcie można liczyć w ramach dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi do 90% kosztów netto (podatek VAT nie podlega dofinansowaniu).

Maksymalna wartość netto inwestycji to 600 tys. PLN. Maksymalna wartość dotacji wynosi 540 tys. PLN.

Łączna kwota wsparcia, która planowana jest do rozdysponowania w ramach naboru wniosków, to prawie 1,2 mld złotych!

Jakie są kluczowe wymagania dotacji dla HoReCa, turystyki i kultury?

Przedsiębiorca musi wykazać spadek obrotów w wysokości co najmniej 20% w roku 2021 lub 2020, liczonych rok do roku – czyli w 2021 r. względem 2020 roku lub w 2020 r. względem 2019 r.

Realizacja inwestycji finansowanej z dotacji nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, a najpóźniej może być zakończona do 31 stycznia 2026 r.

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację projektu. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek.

Dodatkowe wymagania oraz kryteria oceny projektów zostaną opublikowane w dokumentacji konkursowej na stronie PARP w momencie ogłoszenia naboru.

Jak ubiegać się o dotacje dla HoReCa, turystyki i kultury?

Podstawowe kroki pod kątem ubiegania się o omawianą dotację mogą wyglądać następująco:

1. Analiza planów i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy na najbliższe lata.

2. Sprawdzenie czy przedmiot planowanego projektu inwestycyjnego kwalifikuję się w zakres potencjalnego dofinansowania.

3. Wstępna weryfikacja spełnienia kryteriów oceny projektów oraz innych wymagań w ramach naboru.

4. Zidentyfikowanie potencjalnie alternatywnych i / lub dodatkowych źródeł wsparcia dla projektu wraz z przedstawieniem wstępnych rekomendacji pod kątem zabezpieczenia innych form wsparcia publicznego.

5. Zaplanowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji.

6. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów formalnych.

7. Monitorowanie statusu wniosku na poszczególnych etapach jego oceny oraz przygotowanie odpowiedzi na uzupełnienia dokumentacji na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.

8. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania przez cały okres realizacji inwestycji.

Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia korzyści, dzięki omawianemu dofinansowaniu ze środków publicznych. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a także kluczowe jest przygotowanie jak najlepszej dokumentacji aplikacyjnej, gdyż zainteresowanie uzyskaniem wsparcia publicznego jest prawie zawsze większe niż dostępny budżet naboru.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na robotyzację. Poniesione koszty kwalifikowane mogą być dodatkowo obniżone od podstawy opodatkowania, a dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje oszczędności podatkowe.

czytaj dalej