loader image

Ulga na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu

utworzone przez  | 6 paź, 2022 | B+R, Ulga B+R, Ulga na produkcję próbną

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu. Poniesione koszty kwalifikowane mogą być dodatkowo obniżone od podstawy opodatkowania, a dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje oszczędności podatkowe.

Jakie są Podstawowe założenia ulgi?

Celem nowej ulgi podatkowej jest zachęcenie przedsiębiorców do rozwijania własnego portfolio produktów opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych i wprowadzania tych produktów na rynek.

Definicja produktu referuje do ustawy o rachunkowości, ale wprost wyłącza usługi. Dlatego na podstawie wspomnianej ustawy o rachunkowości produkt może być określony jako wytworzony lub przetworzony przez przedsiębiorcę wyrób gotowy zdatny do sprzedaży.

Podsumowanie

  • Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na produkcję próbną
  • i wprowadzenie na rynek nowego produktu.
  • Poniesione koszty kwalifikowane mogą być dodatkowo obniżone od podstawy opodatkowania,
  • dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje oszczędności podatkowe.
Ulga na produkcję próbną

Korzyści dla przedsiębiorcy z ulgi

Przedsiębiorca jest uprawniony do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, ale wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

Rozliczenie ulgi podatkowej następuje w zeznaniu rocznym.

Należy pamiętać, iż poniesione koszty na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu muszą wpisywać się w precyzyjny katalog określony w przepisach ustaw o podatku dochodowym.

Definicja produkcji próbnej

Podstawowym warunkiem kwalifikowalności kosztów jest ich powiązanie z produkcją próbną nowego produktu lub wprowadzeniem na rynek takiego produktu. Oba terminy zostały zdefiniowane w przepisach podatkowych.

Produkcja próbna to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac B+R, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Produkcja próbna a działalność B+R

Elementem definicji, na który trzeba zwrócić w szczególności uwagę, jest fakt, iż produkcja próbna nie wymaga dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych czy inżynieryjnych, co można potraktować jako podstawową przesłankę umożliwiającą rozdzielenie fazy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych od produkcji próbnej, a to jest istotne pod kątem przyporządkowania kosztów do odpowiednich etapów prac i zastosowania właściwej ulgi podatkowej – ulgi na działalność B+R bądź na produkcję próbną.

Definicja wprowadzenia na rynek nowego produktu

Natomiast wprowadzenie na rynek nowego produktu zostało określone jako działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu, w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac B+R, certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

Trzeba podkreślić, iż nie będą kwalifikować się koszty wszystkich certyfikatów i zezwoleń związanych z nowym produktem, ale tylko te, które umożliwiają wprowadzeniu produktu do sprzedaży. Ta przesłanka będzie istotna na etapie weryfikacji kwalifikowalności kosztów.

Koszty kwalifikowane: produkcja próbna oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu

Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych, które mogą być dodatkowo odliczone od podstawy opodatkowania, zostały podsumowane w poniższej tabeli.

Produkcja próbna nowego produktuWprowadzenie na rynek nowego produktu
cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚTkoszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia
wydatki na ulepszenie środka trwałego z grup 3-6 i 8 KŚT poniesione w celu jego dostosowania do uruchomienia produkcji próbnejkoszty badania cyklu życia produktu
koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnejkoszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych
Katalog kosztów kwalifikowanych ulgi podatkowej na produkcję próbną oraz wprowadzenie na rynek nowego produktu zostanie szerzej omówiony w ramach innego wpisu na blogu.

Jak skorzystać z ulgi na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu?

Początek roku jest dobrym okresem na wstępne zaplanowanie korzystania z ulgi podatkowej, gdyż przygotowanie się z wyprzedzeniem pozwala osiągnąć zazwyczaj większe korzyści podatkowe niż gdyby rozpoczynać ten proces post factum. Wynika to przede wszystkim z okoliczności, iż przedsiębiorca jest lepiej przygotowany do udokumentowania poniesionych wydatków oraz spełniania warunków wymaganych dla skorzystania z ulgi podatkowej. Dlatego podstawowe kroki pod kątem zastosowania omawianej ulgi podatkowej na produkcję próbną i wprowadzenie na rynek nowego produktu mogą wyglądać następująco:

01.

Identyfikacja procesów oraz czynności wewnętrznych, które mogą być przyporządkowane do produkcji próbnej i wprowadzenia nowego produktu na rynek.

02.

Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w celu wyjaśnienia przed Dyrektora KIS podejścia do rozliczania ulg w zakresie kwestii wątpliwych np. dotyczących kwalifikowania kosztów czy zakresu produkcji próbnej w działalności przedsiębiorcy.

03.

Określenie zasad przyporządkowania kosztów odrębnie do etapu działalności B+R oraz produkcji próbnej, co jest istotne pod kątem poprawnej kalkulacji ulgi podatkowej na działalność B+R oraz produkcję próbną.

04.

Wprowadzenie wewnętrznych zasad dokumentowania poniesienia kwalifikowanych kosztów oraz spełnienia wymagań ulgi podatkowej.

05.

Kalkulacja kosztów kwalifikowanych w celu ich wykazania w rocznej deklaracji podatkowej.

Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia oszczędności podatkowych, dzięki zastosowaniu omawianej ulgi podatkowej. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a w takim przypadku służę pomocą.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!