loader image

Ulga na robotyzację

utworzone przez  | 5 sty, 2022 | Ulga na robotyzację, Inwestycje

Ważna informacja

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje ulga podatkowa na robotyzację. Jej celem jest zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w robotyzację działalności produkcyjnej. Kwalifikowane koszty uzyskania przychodów obniżą dodatkowo podstawę opodatkowania, co przełoży się na oszczędności podatkowe przedsiębiorcy.

Korzyści dla przedsiębiorcy z ulgi na robotyzację

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność przemysłową (produkcyjną), ma prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów związanych z robotyzacją. Dodatkowe odliczenie wynosi 50% wysokości kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione w latach 2022-26. W poniższym przykładzie przedstawiam wyliczenie potencjalnej korzyści z ulgi na robotyzację.

W styczniu 2022 roku przedsiębiorca nabył i wprowadził do rejestru środków trwałych robota przemysłowego do spawania łukowego o wartości 1 mln zł. Dodatkowo poniósł koszty szkoleń pracowników w zakresie obsługi robota o wartości 100 tys. zł. Odpisy amortyzacyjne są kalkulowane wg metody liniowej: 18%.

Czyli w tym przypadku zastosowanie ulgi pozwala na osiągnięcie ok. 8,5% oszczędności.

Poniesione koszty na robotyzację muszą wpisywać się w dość precyzyjny katalog, który został określony w przepisach prawnych,
a podstawowe kategorie są wymienione poniżej.

w tys. zł 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Koszty szkoleń 100
Odpis amortyzacyjny 165 180 180 180 180 885
Dodatkowe odliczenie 132,5 90 90 90 90 492,5
Oszczędność CIT (19%) 25,175 17,1 17,1 17,1 17,1 93,575

 

Definicja robota przemysłowego

Jednym z podstawowych warunków pod kątem skorzystania z ulgi podatkowej na robotyzację jest, aby zakres realizowanej inwestycji dotyczył robotów przemysłowych, których definicja jest ujęta w przepisach podatkowych.

Robotem przemysłowym jest maszyna o następujących cechach:

 1. automatycznie sterowana,
 2. programowalna,
 3. wielozadaniowa
 4. stacjonarna lub mobilna,
 5. o co najmniej 3 stopniach swobody,
 6. posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych,

a jednocześnie spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ulga na robotyzację:


Koszty kwalifikowane

Kwalifikowane koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację obejmują następujące główne kategorie:

 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych lub funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi
  • maszyn, urządzeń lub systemów do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 3. koszty nabycia usług szkoleniowych,
 4. opłat w ramach leasingu finansowego robotów przemysłowych oraz innych maszyn i urządzeń wymienionych w punkcie 1 powyżej.

Tak jak to zostało wskazane w przykładzie powyżej, dodatkowe odliczenie jest liczone na podstawie odpisów amortyzacyjnych czy innych kosztów operacyjnych poniesionych w latach 2022-26. Ale nawet odpisy amortyzacyjne robotów czy innych środków trwałych uwzględnionych w katalogu, które zostały nabyte przed 1 stycznia 2022 roku, mogą być brane pod uwagę przy kalkulacji tej ulgi podatkowej – zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów.

Należy także zwrócić uwagę, iż katalog kosztów na poziomie głównych kategorii jest doprecyzowany, ale już podkategoria maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych ma charakter otwarty, co pozwala na praktyczne rozszerzenie zakresu kwalifikowanych maszyn i urządzeń, ale pod warunkiem, iż będą one funkcjonalnie związane z robotem przemysłowym. Katalog kosztów kwalifikowanych ulgi podatkowej na robotyzację zostanie szerzej omówiony w ramach innego wpisu na blogu.

Jak skorzystać z ulgi na robotyzację?

Podstawowe kroki pod kątem zastosowania omawianej ulgi podatkowej na robotyzację mogą wyglądać następująco:

01.

Analiza planów i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy na najbliższe lata.

02.

Weryfikacja wydatków pod kątem ich kwalifikowalności w ramach ulgi podatkowej na robotyzację.

03.

Wystąpienie o interpretację indywidualną w celu potwierdzenia przed Dyrektora KIS kwestii wątpliwych np.

 • czy dana maszyna spełnia definicję robota przemysłowego?
 • czy określone urządzenia bądź inne wydatki wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych?

04.

Sprawdzenie możliwości uzyskania dotacji czy zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w odniesieniu do planowanej inwestycji.

05.

Zaplanowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji.

06.

Udokumentowanie poniesienia kwalifikowanych kosztów w zakresie robotyzacji.

07.

Kalkulacja kosztów kwalifikowanych w celu ich wykazania w rocznej deklaracji podatkowej.

Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia oszczędności podatkowych, dzięki zastosowaniu omawianej ulgi podatkowej. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a w takim przypadku służę pomocą.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!